Lemon Asparagus Soup

Lemon Asparagus Soup

Cauliflower Mushroom Roast

Cauliflower Mushroom Roast

Pesto Zoodles

Pesto Zoodles


Creamy Broccoli Soup

Creamy Broccoli Soup

Fresh Grapefruit Salad

Fresh Grapefruit Salad

Light Mediterranean Salad

Light Mediterranean Salad


Holiday Clean Meals!

Holiday Clean Meals!

Roasted Cauliflower with Mint and Toasted Almonds (Vegan)

Roasted Cauliflower with Mint and Toasted Almonds (Vegan)

Tempeh Tacos (Vegan)

Tempeh Tacos (Vegan)


Jamaican Yuca Shepherd's Pie (Vegan)

Jamaican Yuca Shepherd's Pie (Vegan)

Asparagus Quiche with Tarragon (Vegan)

Asparagus Quiche with Tarragon (Vegan)

Potato and Kale Enchiladas with Roasted Fresh Chile Sauce (Vegan)

Potato and Kale Enchiladas with Roasted Fresh Chile Sauce (Vegan)